Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=be9cb79a47fa6b5726fe454497e954b8726e36f72fab1acec9d2c24c6e19845e

Takaisin palveluun

SATO Pulssi -asukaspaneelin säännöt

1. Yleistä

SATOn asukaspaneelilla tarkoitetaan tutkimusyhteisöä, johon voivat osallistua yli 18-vuotiaat SATOn vuokra-asunnossa vakituisesti asuvat henkilöt, jotka käyttävät säännöllisesti mobiililaitteita ja ovat kiinnostuneita vaikuttamaan asuinrakennuksensa ja sen ympäristön kehittämiseen. Liittymällä SATOn Asukaspaneeliin vakuutat täyttäväsi nämä osallistumisedellytykset ja sitoudut hyväksymään paneelin jäsenenä nämä säännöt.

2. Tutkimuskutsut

Kaikkia tutkimuksia ei välttämättä lähetetä kaikille Asukaspaneelin jäsenille, vaan kuhunkin tutkimukseen kutsutaan siihen sopiva kohderyhmä. Jokaisen tutkimuksen kohderyhmälle lähetetään mobiililaitteeseen kutsu tutkimukseen ja linkki suoraan tutkimuksen kysymyksiin.

3. Tutkimusten luottamuksellisuus

Tutkimukset ovat luottamuksellisia, eikä yksittäisiä vastauksia tarkastella vastaajan nimen tai yhteystietojen kautta. Vastaaminen on näin ollen lähtökohtaisesti luottamuksellista ja anonyymia. Mikäli näistä periaatteista joltain osin päätetään poiketa, pyydetään Asukaspaneelin jäsenen nimenomainen suostumus. Luottamuksellisuus koskee myös vastaajaa: ellei yhteydenpidossa nimenomaisesti toisin ilmene, Jäsen on velvollinen pitämään kaikki asukasyhteisöön liittyen tietoonsa saamat asiat ja aineistot täysin luottamuksellisina, eikä Jäsenellä ole lupaa kopioida, jakaa, esittää, julkaista uudelleen, lähettää tai välittää mitään tällaisia aineistoja kolmannelle osapuolelle ilman SATOn kirjallista suostumusta.

4. Tutkimuksiin vastaaminen

Tutkimuksiin vastaaminen on aina vapaaehtoista, eikä osallistuminen tai jäsenyys edellytä vastikkeen suorittamista. Asukaspaneelin jäsenet vastaavat itse internet-liittymänsä kustannuksista sekä muista mahdollisista laite- ja ohjelmistokustannuksista ellei erikseen muutoin sovita. Vastaamiseen liittyvästä palkitsemisesta todetaan näiden sääntöjen kohdassa 5. Tutkimukset on laadittu tutkimustarkoituksiin. Tutkimuksiin tulee vastata totuudenmukaisesti, omiin kokemuksiin ja näkemyksiin perustuen. Asukaspaneelin jäsen vastaa siitä, että hänellä on oikeus luovuttaa asukaspaneelin käyttöön annetut tiedot, kyselyvastaukset ja mahdolliset muut aineistot esimerkiksi kuvamateriaalit. SATOlla on oikeus julkaista asukaspaneelin materiaalia nimettömänä viestinnällisissä ja markkinoinnillisissa tarkoituksissa.

5. Palkitseminen

Tutkimuksiin osallistuminen tapahtuu vapaaehtoisesti ja tahdosta osallistua ja vaikuttaa oman asuinympäristönsä asioihin omilla mielipiteillään. Jokaisen kyselyyn osallistujan kesken arvotaan 3 kpl 20 eur arvoisia Present Card -lahjakortteja. Verotuksellisista syistä vuodessa palkkiota voi kertyä korkeintaan 100€ per jäsen. Tämä kattosumma sisältää myös asukaspaneelin jäsenen muista kyselyistä saamat palkkiot. Asukasyhteisön jäsen on velvollinen ilmoittamaan SATOlle, mikäli hänen yhteenlaskettu vuosittainen palkkiokertymä ylittyy muista kuin asukasyhteisöön liittyvistä syistä. Maksimipalkkiokertymän jälkeen palkkioita ei luovuteta. Arvonta kyselyyn vastanneiden kesken suoritetaan, kun kysely on sulkeutunut. Kyselyiden vastausaika voi vaihdella. Kysely päättyy, kun riittävä määrä vastaajia on osallistunut kyselyyn.

6. Henkilötiedot

Rekisteriseloste ja informaatio (henkilötietolain 523/99 10 § ja 24 §) rekisterinpitäjästä, tämän edustajasta, kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelyn tarkoituksesta on saatavissa tietosuojaselosteessa.

7. Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet ja omistusoikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet) kaikkeen asukasyhteisöön liittyen tai tutkimusten yhteydessä muutoin julkaistuun aineistoon (mukaan lukien logot, tavaramerkit, tekstit, valokuvat ja grafiikka) kuuluvat SATOlle. Jäsenille ei siirry omistus- eikä immateriaalioikeuksia, vaan Jäsenillä on rajoitettu oikeus käyttää asukasyhteisön kautta tulevia aineistoja ainoastaan osallistuakseen SATOn ja/tai sen yhteistyökumppaneiden järjestämiin tutkimuksiin. Jäsen, joka loukkaa näitä immateriaalioikeuksia tai käyttää aineistoja muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin vastaa SATOlle ja/tai sen yhteistyökumppaneille aiheuttamistaan vahingoista.

Kaikki oikeudet ja omistusoikeudet (mukaan lukien immateriaalioikeudet, sisältäen rajoittamatta oikeudet muuttaa ja luovuttaa immateriaalioikeuksia edelleen) kaikkiin kommentteihin, ehdotuksiin, ideoihin (mukaan lukien tuote- ja mainontaideat) taikka muuhun asukasyhteisön kautta toimitettuun tai muulla tavoin SATOlle annettuun materiaaliin, siirtyvät SATOn omistukseen vastikkeetta, ja SATO saa vapaasti ja vastikkeetta käyttää niitä parhaaksi katsomallaan tavalla, kuten julkaisemalla, kehittämällä jne.

Jäsen sitoutuu olemaan toimittamatta sellaista materiaalia, joka on loukkaavaa, laitonta, uhkaavaa, herjaavaa, halventavaa, syrjivää, säädytöntä, pornografista tai rienaavaa tai joka rikkoo luottamuksellisuutta tai yksityisyydensuojaa tai jota voidaan pitää tällaisena tai joka saattaa olla rikollista tai laitonta tai kannustaa tällaiseen toimintaan, tai materiaalia, joka sisältää roskapostia tai mainossisältöä. Jäsen on vastuussa kaikesta lähettämästään materiaalista, ja Jäsenellä on tällaisesta materiaalista, myös sen laillisuudesta, luotettavuudesta ja alkuperästä, täysi vastuu.

8. Vastuunrajoitukset

Kaikki Asukaspaneelissa annetut tiedot ja sisältö tarjotaan tutkimustarkoituksiin sellaisena kuin ne ovat. Tutkimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista ja vastikkeetonta. SATO Oyj ja sen yhteistyökumppanit eivät anna takuita tai ota vastuita tietojen sisällöstä tai niiden mahdollisista virheistä ja/tai puutteista muutoinkaan.

9. Irtisanoutuminen

Asukaspaneelista voi irtisanoutua milloin tahansa lähettämällä sähköpostin osoitteeseen tutkimus@kopla.fi ja ilmoittamalla halustaan irtisanoutua. Irtisanoutumista ei tarvitse perustella. Myös Asukaspaneelin jäsen, joka ei ole osallistunut tutkimuksiin edeltävän 12 kuukauden aikana, voidaan poistaa paneelin rekisteristä. SATOn vuokra-asunnosta ulosmuuttava Asukaspaneelin jäsen poistetaan paneelin rekisteristä automaattisesti viimeistään 2 kk sisällä muutosta. SATOlla on milloin tahansa oikeus poistaa Jäsen asukasyhteisöstä.

Jäsenen tiedot säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen tutkimusprojektien tai muun rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu.

10. Muutokset

Rekisterinpitäjä varaa kaikki oikeudet näiden sääntöjen, asukaspaneelin ja sen tutkimusten, palkkioiden ja palkitsemisjärjestelmän muutoksiin ja/tai niiden lopettamiseen. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan asukaspaneelin jäsenille sähköisesti ja verkkosivulla www.sato.fi/satopulssi

SATO Pulssi -asukaspaneelin tietosuojaseloste

SATO Asukaspaneeli 31.01.2017 Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

SATO Oyj Panuntie 4 PL 401 00601 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava taho

Kopla Helsinki Oy Lautatarhankatu 6 00580 Helsinki Kati Nurminen Puh: 040 540 3663

3. Rekisterin nimi

SATO Pulssi Asukaspaneeli

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään asiakastutkimuksiin ja mielipidemittauksiin, joiden tuloksia käytetään SATO Oyj:n liiketoiminnan ja yhteistyökumppaneiden tukena.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: 

A. SATO Asukaspaneelin jäsenen perustiedot: Nimi Syntymävuosi Sukupuoli Ammattiasema Talouden muoto Vuosi, jolloin asukas muuttanut tai muuttamassa SATOn asuntoon Segmentointitieto Osoitetieto Postinumero Sähköposti Puhelinnumero Asumismieltymykset ja -tottumukset

B. SATO Asukaspaneelin jäsenen kyselytutkimustiedot: Käyttäjän vastaukset kyselyihin Muut mahdolliset käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asukaspaneeliin liittyvät tiedot kerätään ensisijaisesti jäseneltä itseltään ilmoittautumisen yhteydessä sekä kyselyjen muodossa.

7. Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset

Tietoja ei luovuteta Asukaspaneelin tutkimusten analysointiin osallistuvien osapuolien ulkopuolelle. Jäsenten tietoja ei käytetä muihin markkinointitarkoituksiin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein Koplan tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötiedot on suojattu asiattomilta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain tutkimuksen tulosten analysointiin osallistuvat henkilöt.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Asukaspaneelin jäsenellä on mahdollisuus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja muuttaa niitä jokaiseen tutkimuskyselyyn vastaamisen yhteydessä, kutsupyynnön yhteydessä ja paneelin mobiililiittymässä.

Asukaspaneelin jäsenillä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Asukaspaneeliin on tallennettu. Asukaspaneelin jäsenen tulee tarkistuspyynnössä esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tarkistuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja pyyntö tulee allekirjoittaa omakätisesti. Tarkistuspyyntö lähetetään postitse seuraavaan osoitteeseen: Kopla Helsinki Oy / SATO Asukaspaneeli, Lautatarhankatu 6, 00101 Helsinki. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle kirjattuna kirjeenä. Tiedot toimitetaan vain siihen postiosoitteeseen, jonka Asukaspaneelin jäsen on tarkastuspyynnössään ilmoittanut.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Asukaspaneelin jäsen voi päivittää omia tietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti (ks. kohta 9). Rekisteriselosteet Asukaspaneelin rekisteriselosteessa kerrotaan mihin tarkoituksiin ja miten henkilötietoja käytetään. Kopla Helsinki Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakeja ja muita Suomen lakeja.

11. Päivitykset

SATO pyrkii jatkuvasti kehittämään asukasyhteisöä, ja siksi SATO pidättää itselleen oikeuden muuttaa tätä tietosuojailmoitusta. SATO suosittelee, että Jäsen tarkistaa tämän ilmoituksen aika ajoin mahdollisten muutosten varalta.

SATO Pulssi Asukaspaneelin rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

SATO Oyj Panuntie 4 PL 401 00601 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa (rekisteriasioita hoitava taho)

Kati Nurminen Kopla Helsinki Oy Lautatarhankatu 6 00580 Helsinki tutkimus@kopla.fi Puh: 040 540 3663

3. Rekisterin nimi

SATO Pulssi Asukaspaneeli

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään markkinatutkimuksiin ja mielipidemittauksiin, joiden tuloksia käytetään SATO Oyj:n palvelu- ja tuotekehityksen sekä markkinoinnin ja myynnin kehityksen tukena.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: 

A. SATO Pulssi Asukaspaneelin jäsenen perustiedot: Nimi Syntymävuosi Sukupuoli Ammattiasema Talouden muoto Vuosi, jolloin asukas muuttanut tai muuttamassa SATOn asuntoon Segmentointitieto Osoitetieto Postinumero Sähköposti Puhelinnumero

B. SATO Pulssi Asukaspaneelin jäsenen kyselytutkimustiedot: Käyttäjän vastaukset kyselyihin Muut mahdolliset käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Perustiedot saadaan pääasiassa SATO Pulssi Asukaspaneelin jäseneltä itseltään paneeliin ilmoittautumisen yhteydessä. Kyselytutkimustiedot kerätään Asukaspaneelin avulla jäseniltä erilaisten kyselyjen muodossa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilöä yksilöiviä tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ei manuaalista aineistoa. Tietokanta sijaitsee suojatulla palvelimella, jolle ei ole asiattomilla pääsyä.

Takaisin palveluun