Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=461724d20c880a0d062cf72686e8b93197e62216ba9e57a29c28a42aecd2d9c8

Tillbaka till tjänsten

ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR ALTIAS INNOVATIONSPANEL CHEERS!

Tack för ditt intresse för Altias Innovationspanel Cheers! Dessa användningsvillkor tillämpas på allt innehåll som produceras i anslutning till Innovationspanelen Cheers! och på dess användning. Genom att registrera dig som medlem i Innovationspanelen Cheers! bekräftar du att du har läst dessa användningsvillkor och sekretesspolicyn och att du godkänner dem. Om du inte godkänner villkoren ska du inte registrera dig. Innovationspanelen Cheers! administreras av Altia Abp, Kabelplatsen 1, FI-00180 Helsingfors, (postadress: PB 350, FI 00101 Helsingfors), nedan Altia.

1. Allmänt

Med Innovationspanelen Cheers! avses en undersökningspanel som byggts upp av Altia. Deltagarna ska ha fyllt tjugo år och de ska vara intresserade av att vara med och utveckla olika alkoholdrycker och tjänster i anslutning till avnjutande av dessa. Genom att gå med i Innovationspanelen Cheers! försäkrar du att du uppfyller de ovan nämnda villkoren för deltagande, och som medlem i Innovationspanelen Cheers! förbinder du dig till dessa användningsvillkor. I egenskap av medlem i Innovationspanelen Cheers! (nedan Medlem) kan du endast använda webbplatsen för Cheers! för personliga och icke kommersiella ändamål. Altia förespråkar ansvarsfull alkoholkonsumtion. Missbruk av Innovationspanelen Cheers! (inklusive utan begränsning hackerverksamhet) är förbjudet.

2. Inbjudningar till enkäter

Enkätinbjudningar kan skickas högst fyra gånger per månad. Alla Medlemmar får inte nödvändigtvis en inbjudan till alla enkäter, utan till varje enkät bjuder man vid behov in en lämplig målgrupp. Målgruppen för respektive enkät får en inbjudan antingen per sms eller per e-post.

3. Enkäternas konfidentiella natur

Alla enkäter inom Innovationspanelen Cheers! Genomförs med iakttagande av förbundet Suomen Markkinatutkimusliittos, Internationella Handelskammarens och ESOMARs (internationella paraplyorganisationen för marknadsundersökningsbranschen) regler och principer. Enkäterna är konfidentiella, och respondentens namn eller kontaktinformation kopplas inte till hens svar. Svaren analyseras inte enskilt. Deltagarna får således i regel svara anonymt och svaren behandlas konfidentiellt. Kravet på konfidentialitet gäller också respondenten: om inget annat uttryckligen anges på webbplatsen är Medlemmen skyldig att hålla all information och allt material i anslutning till Innovationspanelen Cheers! som han eller hon får kännedom om fullständigt hemliga, och Medlemmen har inte rätt att kopiera, dela, presentera, ändra, publicera på nytt, skicka eller förmedla sådant material till tredje part utan Altias skriftliga samtycke.

4. Besvarandet av enkäter

Det är alltid frivilligt att besvara en enkät, och deltagande eller medlemskap förutsätter inte betalning av vederlag. Medlemmarna står själva för alla kostnader som orsakas av deltagandet i enkäterna, om inte annat avtalas separat. I punkt 5 i dessa användningsvillkor redogörs för belöningar i anslutning till besvarandet av enkäter. Enkäterna har sammanställts för forsknings- och produktutvecklingsändamål. De ska besvaras sanningsenligt utifrån egna erfarenheter och uppfattningar. Medlemmen ansvarar för att hen har rätt att överlåta de uppgifter och eventuella andra material som lämnats till Innovationspanelen Cheers! De uppgifter som samlats in i samband med enkäterna omvandlas alltid till statistisk form och kan användas i statistisk form även om en Medlems personliga uppgifter raderats. Varje Medlem har rätt att få veta vilka uppgifter som har registrerats om honom eller henne.

5. Belöning

Deltagandet i enkäterna bygger på frivillighet och på en vilja att delta och påverka genom egna åsikter. Ingen separat belöning betalas ut för deltagandet. Presentkort lottas med jämna mellanrum ut bland alla Medlemmar som besvarat Innovationspanelen Cheers! enkäter. För djupare forsknings- och serviceutvecklingssamarbete kan respondenterna i samband med ett specifikt projekt belönas med presentkort. Detta meddelas i så fall separat i samband med varje sådan enkät.

6. Personuppgifter

En registerbeskrivning och information (10 § och 24 § i personuppgiftslagen 523/99) om den registeransvariga, dennas företrädare, de insamlade personuppgifterna och syftet med behandlingen av dem finns i sekretesspolicyn.

7. Immateriella rättigheter

Alla rättigheter och äganderätter (inklusive upphovsrätt och andra immateriella rättigheter) till allt material som publicerats i anslutning till Innovationspanelen Cheers! eller som i övrigt publicerats i samband med enkäterna (inklusive logotyper, varumärken, texter, foton och grafik) tillhör Altia. Inga äganderätter eller immateriella rättigheter överförs på Medlemmarna, utan Medlemmarna har endast begränsad rätt att använda material som publiceras via Innovationspanelen Cheers! i syfte att delta i enkäter som anordnas av Altia och/eller dess samarbetspartner. En Medlem som kränker dessa immateriella rättigheter eller använder material för andra ändamål än dem som nämns ovan ansvarar för skador som Medlemmen därigenom orsakar Altia, Altias koncernbolag och/eller dess samarbetspartner. Alla rättigheter och äganderätter (inklusive immateriella rättigheter samt, utan begränsning, rätten att ändra och överlåta immateriella rättigheter vidare) till alla kommentarer, förslag, idéer (inklusive produkt- och reklamidéer) eller annat material som levererats via Innovationspanelen Cheers! eller i samband därmed eller på annat sätt till Altia övergår i Altias ägo utan vederlag, och Altia får fritt och utan vederlag använda dem på det sätt som bolaget anser vara bäst, t.ex. för publicering, utveckling osv.

Medlemmen förbinder sig att inte leverera eller publicera något sådant material som är kränkande, olagligt, hotande, smädligt, nedsättande, diskriminerande, oanständigt, pornografiskt eller hädiskt eller som bryter konfidentialiteten eller integritetsskyddet eller som kan anses vara sådant eller som kan vara brottsligt eller olagligt eller uppmuntra till sådan verksamhet, eller material som innehåller skräppost eller reklam. Medlemmen ansvarar för allt material som hen skickat och bär det fulla ansvaret för sådant material, även för dess laglighet, tillförlitlighet och ursprung.

8. Ansvarsbegränsningar

Alla uppgifter och allt innehåll som ges inom Innovationspanelen Cheers! erbjuds som sådana för forskningsändamål. Altia och dess samarbetspartner ger inga garantier eller tar inom de ramar som lagen tillåter inget ansvar för uppgifternas innehåll eller eventuella fel och/eller brister i uppgifterna, inklusive garantier om exakthet, fullständighet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-kränkning. Altia eller dess samarbetspartner garanterar inte att det inte uppkommer avbrott eller fel i Innovationspanelen Cheers! funktionalitet, att innehållet är felfritt, exakt eller tillförlitligt eller att webbplatsen för Innovationspanelen Cheers! eller servern som möjliggör dess funktion inte innehåller virus eller andra skadliga komponenter. Dessutom är Altia eller dess samarbetspartner eller deras anställda, ledning, aktieägare eller representant inte under några som helst förhållanden ansvariga för skador (inklusive direkta och indirekta skador), förluster, olägenhet eller skada som anknyter till användningen av Innovationspanelen Cheers! eller att webbplatsen för Innovationspanelen Cheers! inte fungerar på grund av funktionsstörning, fel, försummelse, funktionsavbrott, defekt, funktionsdröjsmål eller datorvirus.

Eventuella länkar till tredje parters webbplatser erbjuds endast som hjälp till Medlemmen. Altia har inte kontrollerat alla aktuella webbplatser som hör till tredje part och administrerar inte dessa webbplatser, deras innehåll eller tillgänglighet och är inte ansvarig för dem. Altia ställer således inga garantier för dessa webbplatser eller materialet på dem eller eventuella påföljder av att de används. Om en Medlem beslutar sig för att öppna en tredje parts webbplats sker detta på Medlemmens eget ansvar. Deltagandet i enkäterna är frivilligt och sker utan vederlag.

9. Uppsägning

En Medlem kan säga upp sig från Innovationspanelen Cheers! när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen insight@marketingclinic.fi och meddela att han eller hon vill säga upp sitt medlemskap. Uppsägningen behöver inte motiveras. En Medlem som inte har deltagit i enkäter under de senaste 12 månaderna kan uteslutas från Innovationspanelen Cheers! Altia har rätt att när som helst utesluta en Medlem från Innovationspanelen Cheers! Medlemmens uppgifter förvaras så länge som det behövs för att undersökningsprojekten eller något annat uppdrag som anges i registerbeskrivningen ska kunna utföras. Föråldrade och onödiga uppgifter raderas, om inte annat följer av lagar eller förordningar.

10. Ändringar

Altia förbehåller sig i egenskap av registeransvarig alla rättigheter till ändringar i och/eller avslutande av dessa användningsvillkor, Innovationspanelen Cheers! och dess enkäter. Medlemmen informeras inte separat om eventuella ändringar. Medlemmen ska därför då och då kontrollera dessa villkor, eftersom alla ändringar är bindande för Medlemmen.

11. Tillämplig lag och meningsskiljaktigheter

På dessa användningsvillkor och Innovationspanelen Cheers! tillämpas Finlands lagstiftning, och villkoren tolkas i enlighet med Finlands lagstiftning. Tvister i anslutning till dessa villkor behandlas vid en behörig domstol i Finland.

SEKRETESSPOLICY för Innovationspanelen Cheers!

1. INLEDNING

Altia Abp och dess dotterbolag (”Altia”) samt Altias samarbetspartner har förbundit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Altia i egenskap av registeransvarig och Altias samarbetspartner iakttar personuppgiftslagen (523/1999) och övriga tillämpliga bestämmelser vid hanteringen av personuppgifter. Syftet med denna sekretesspolicy är att berätta för dig hur dina personuppgifter behandlas i samband med Innovationspanelen Cheers! Vi ber dig läsa igenom denna policy med omsorg innan du registrerar dig som medlem i Innovationspanelen Cheers!, eftersom du genom att registrera dig godkänner denna sekretesspolicy. Om du inte godkänner policyn ska du inte registrera dig.

2. WEBBANALYS OCH COOKIES

På webbplatsen för Innovationspanelen Cheers! används tjänster för webbplatsanalys för att samla in anonym statistik över användarna av webbplatsen. I anslutning till Innovationspanelen Cheers! används också så kallade cookies, dvs. datafiler som placeras på hårddisken eller webbläsaren i din dator, och cookie-liknande filer och teknik för att analysera hur Innovationspanelen Cheers! används. Dessa kallas generellt för cookies. Syftet med att använda webbanalystjänster och cookies är att förbättra användarupplevelsen och innehållet på webbplatsen för Innovationspanelen Cheers! och de tjänster som Altia erbjuder. Om en Medlem registrerar sig i Innovationspanelen Cheers! och webbläsaren är inställd så att den tar emot cookies tolkar Altia detta som att Medlemmen godkänner användningen av cookies. Medlemmar som inte vill ta emot cookies kan inaktivera dem i webbläsaren. Inaktiveringen av cookies kan medföra att Medlemmen inte kan använda vissa delar av webbplatsen för Innovationspanelen Cheers! eller delta i vissa delar av Innovationspanelen Cheers!

3. REGISTERBESKRIVNING

3.1 Registeransvarig och kontaktuppgifter

Registeransvarig: Altia Abp/Consumer Insights Adress: Kabelplatsen 1, 00180 Helsingfors (PB 350, 00101 Helsingfors) Telefon: +358 (0)207 013 013 Den registeransvariges företrädare: Marketing Clinic Finland Oy/Kati Nurminen Adress: Båtsmansgatan 31 B 303, 00150 Helsingfors Telefon: +358 (0)40 540 3663

3.2 Registrets namn

Innovationspanelen Cheers!

3.3 Syftet med behandlingen av personuppgifter

Uppgifterna i registret kan användas för följande ändamål:

– tillhandahålla och utveckla innehåll i anslutning till och kontakta medlemmar i Innovationspanelen Cheers!,

– marknadsundersökningar och opinionsmätningar, vars resultat kan användas som stöd för Altias produktutveckling och affärsverksamhet, och

– hantering av interna och externa förpliktelser för Altia, dess samarbetspartner och underleverantörer till den del som de hänför sig till Innovationspanelen Cheers!

3.4 Registrets innehåll

Följande uppgifter kan samlas i registret:

– grundläggande uppgifter om Medlemmarna i Innovationspanelen Cheers!, t.ex. namn, kontaktinformation, kön, födelseår, hemort, yrkesposition, ekonomiskt skede, hur ofta de dricker alkohol och vilka alkoholdrycker de gillar samt förbruksvanor;

– uppgifter om Medlemmens deltagande i Innovationspanelen Cheers! enkäter, t.ex. enkätsvaren och andra eventuella uppgifter som samlats in med användarens medgivande;

– uppgifter som samlats in med de cookies som används i anslutning till Innovationspanelen Cheers!;

– logguppgifter om användningen av webbplatsen för Innovationspanelen Cheers!; samt

– användarprofiler som skapats utifrån de nämnda uppgifterna; samt

– företag som hör till Altia, Altias samarbetspartner och underleverantörer i anslutning till tillhandahållandet av Innovationspanelen Cheers!.

3.5 Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter samlas från följande källor:

– Medlemmarna själva, då det gäller uppgifter som ges i samband med registreringen och i enkäterna;

– cookies som placerats på användarnas hårddiskar; samt

– logguppgifter som fås genom uppföljning av hur informationssystemet används.

3.6. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter kan överföras inom Altia-koncernen samt lämnas ut till Altias samarbetspartner och underleverantörer för ovan nämnda användningssyften. Uppgifter om Medlemmarna överförs inte till Altias register för direktreklam och används inte heller för andra marknadsföringsändamål. Uppgifterna lämnas inte ut till aktörer utanför EU eller EES-området.

4. Principer för skydd av registret

Altia och dess samarbetspartner strävar efter att genom tillbörliga åtgärder skydda dina personuppgifter med hänsyn till de aktuella uppgifternas karaktär. Dataskyddet vid behandlingen av personuppgifter och personuppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet säkerställs genom ändamålsenliga tekniska och administrativa åtgärder i enlighet med de principer om dataskydd som Altia har godkänt. Sådana åtgärder är efter behov användning av brandmurar, användning av skyddade serverlokaler, kryptering, införande av vederbörliga system för behörighetshantering och behörighetsprocesser, noggrant val av personer som hanterar uppgifterna samt andra tekniskt och kommersiellt rimliga åtgärder genom vilka dina personuppgifter kan skyddas på tillbörligt sätt mot olovlig användning och avslöjande. Den registeransvariga kan även ta behövliga säkerhetskopior och använda andra motsvarande metoder för att förhindra att dina personuppgifter skadas eller förstörs oavsiktligt och för att säkerställa att Innovationspanelen Cheers! tjänster fungerar korrekt.

5. Den registrerades rättigheter

Medlemmar i Innovationspanelen Cheers! har inom de ramar som lagen tillåter följande rättigheter avseende behandlingen av personuppgifter och kan vid behov åberopa dessa.

– Rätt till insyn: En Medlem i Innovationspanelen Cheers! har enligt 26–28 § i personuppgiftslagen rätt att granska vilka uppgifter om honom eller henne som har registrerats i Innovationspanelen Cheers!

– Rätt att begära att en uppgift rättas eller raderas: En Medlem i Innovationspanelen Cheers! har rätt att uppdatera sina egna uppgifter i enlighet med 29 § i personuppgiftslagen. Medlemmen har rätt att begära att felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade personuppgifter om honom eller henne ska rättas eller raderas.

– Rätt att förbjuda behandling av uppgifter: En Medlem har inom de ramar som lagen tillåter rätt att förbjuda att hans eller hennes personuppgifter behandlas.

Medlemmen ombeds rikta sin begäran gällande rättigheter som avses i denna punkt per e-post till Marketing Clinic Finland Oy på adressen insight@marketingclinic.fi. Rubrikfältet ska då innehålla följande text: ”Altias Innovationspanelen Cheers!/Granskning av uppgifter”. Medlemmen ska i sin begäran lämna de uppgifter som behövs för att informationen ska hittas: namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Svaret på begäran skickas till den e-postadress som Medlemmen har uppgett i samband med att han eller hon registrerat sig i Innovationspanelen Cheers!.

6. Uppdateringar

Altia strävar efter att kontinuerligt utveckla Innovationspanelen Cheers! och förbehåller sig därför rätten att ändra denna sekretesspolicy. Altia rekommenderar att Medlemmen då och då kontrollerar denna policy i händelse av eventuella ändringar.

Tillbaka till tjänsten